Đoàn Vệ Quốc Quân sau đây sẽ do Phan Huấn hát...Phan Huỳnh Điểu, “Đoàn Vệ quốc quân” (PH)Xin bấm vào đây để nghe.