Hoàng Cầm, “Theo đuổi”
Em ơi thử đếm mấy giêng hai
Ðêm hội Lim về
                   đê quai rảo bước
Ðuổi tà lụa nhạt
                   ánh giăng đầm thấm đường sương

Ấy bởi thương Em
                   vườn khô bỏ ngỏ
gió vào ra bưởi trụi hồng thui
Ấy bởi thương Em
                   mái nhà um cỏ
chim vào ra vách đứng cột ngồi

Em về đồng chiêm đất rạn chân chim
Em đi mưa ngâu nước ngập đồi chè
Hồ nghe đêm hội ới a
lại xót mắt Em mi trường khép bóng
Lòng tay êm mát rừng tơ xa
Lại xót tay Em đêm trường ru võng
Rừng chân mây chưa động sấm quê nhà

Chân Em dài đi không biết mỏi
Má hồng Em lại nổi
                   đồng mùa nước lụt mông mênh
Lưng thon thon cắm sào Em đợi
Ðào giếng sâu rồi
                   đừng lấp vội ngày xanh

Lý lý ơi khát khô cháy giọng
Tình tình ơi chớ động mành thưa (1)

                   Chìa vôi quệt gió hững hờ
Bờ ao sáo tắm bao giờ...
                                       ... hở Em


Xuân 1960__________________
(1) Hai câu này có bản in là: "Lúng liếng ơi khát khô cả giọng / Lung liêng ời chớ động mành thưa".