Bảo văn hóa Việt Nam rất cao, thì ai chẳng bảo được. Cái khó là thuyết phục, khó vì văn hóa ta xuất sắc chủ yếu về đường tinh thần, trong khi nhân loại luôn bị tiến bộ vật chất ám ảnh.

Phan Ngọc cố thuyết phục bằng sách
Bản sắc văn hóa.... Ðọc sách ông, và sách của một số người Việt Nam có tâm huyết khác, rồi nẩy ý tự mình cũng sẽ ra công thuyết phục. Bằng cái trang điện tử này, xem sao.

(Thu Tứ)Phan Ngọc, “Văn hóa ta rất cao”Việt Nam (...) nghèo khổ, tuy về mặt văn hóa mà nói, đó là một văn hóa rất cao.


(Phan Ngọc,
Bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 1998, tr. 64)____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.