SÁNG MÃI ĐIỆN BIÊN!

                         (Chiến sĩ nâng em bé Thái, vì vùng Điện Biên có nhiều người Thái)