“Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh”.

Nhưng đánh xong giặc rồi, nên để cho phụ nữ trở về với cái “chức năng (...) có tính bản chất” của họ.

Văn nghệ cũng thế, cũng nên cho trở về.

Rắc rối là hết giặc này lại đến giặc khác...

(Thu Tứ)Phương Lựu, “Xây dựng mỹ cảm”Theo Phương Lựu, chức năng duy nhất có tính bản chất của văn nghệ là xây dựng mỹ cảm cho con người


(Ðỗ Minh Tuấn,
Ngày văn học lên ngôi, nxb. Văn Học, VN, 1996, tr. 148)___________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.