Khách thể tuyệt đối chẳng qua là một mớ khái niệm trong óc những người hay khái niệm hóa những cái họ thấy!

(Thu Tứ)Cao Xuân Huy, “Chủ thể và khách thể”(Nếu bảo rằng:) Chủ thể là chủ thể, chủ thể không phải là khách thể; khách thể là khách thể, khách thể không phải là chủ thể; chủ thể là một cái tuyệt đối, khách thể cũng là một cái tuyệt đối, chúng hoàn toàn bài trừ lẫn nhau, thế thì làm sao chủ thể biết được khách thể?


(Cao Xuân Huy,
Tư tưởng phương Ðông – Gợi những điểm nhìn tham chiếu, nxb. Văn Học, VN, 1995, tr. 79. Nhan đề tạm đặt.)