Dân ca là nhạc, ca dao là thơ. Lẽ nào tổ tiên ta trước làm thơ rồi sau mới làm nhạc?

Phải chăng đầu tiên có một thứ nhạc, từ nhạc đó sinh thơ, rồi từ thơ đó mới sinh thêm vô số nhạc?(1)

(Thu Tứ)

(1) Xem lời bàn về ý kiến Hát Trước, Ngâm Sau của Nguyễn Xuân Kính.Vũ Ngọc Phan, “Ngâm trước, hát sau”Hầu hết các loại dân ca đều được xây dựng trên cơ sở những câu ca dao, tục ngữ sẵn có (...)


(Vũ Ngọc Phan,
Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, in lần 8, nxb. Khoa Học Xã Hội, VN, 1978, tr. 41)____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.