“Cha ông” mà Huy Cận nói đây cụ thể là một người xưa nào đó đã phát biểu rằng “Văn chương là tiếng chim gọi đàn”.

Ðối với chúng ta bây giờ, Huy Cận chính là bậc “cha ông”. Vậy ta hãy chú ý lắng nghe “Bụt” Lửa Thiêng “thuyết thơ”.

(Thu Tứ)Huy Cận, “Nghe Bụt chùa nhà”Chúng ta ngày nay có dịp tiếp xúc với nhiều lí luận văn nghệ của các nước xã hội chủ nghĩa, của cả phương Tây, điều ấy rất bổ ích cho sự nghiên cứu, tìm tòi của chúng ta. Nhưng thiết tưởng cũng cần tìm hiểu (...) những suy nghĩ, những tổng kết của cha ông về văn học, nghệ thuật. Chả lẽ bụt chùa nhà thì cứ phải kém thiêng!


(Trích từ
Tuyển tập Huy Cận II - Thơ và văn xuôi, như đăng trong phụ trang Thơ của báo Văn Nghệ, VN, 3-2005 dưới nhan đề “Huy Cận suy nghĩ về nghệ thuật”.)