Thế thì ở giữa là gì?

Thiết tưởng gì cũng được, ngoại trừ giải thích.(1)

“Tiếp xúc với nghệ thuật”(2), tha hồ “thích”, nhưng chớ có “giải”!

(Thu Tứ)

(1) Xem “Nguyễn Tuân nghĩ về văn xuôi”.
(2) Tên sách của Thái Bá Vân.
Thái Bá Vân, “Thưởng thức! Thưởng thức!”Phê bình nghệ thuật bắt đầu (và kết thúc) ở thưởng thức


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr. 282. Nhan đề tạm đặt.)