Câu Hò Điệu Lý Từ Đất Chín Rồng (dân ca Nam bộ điệu Lý Con Sáo, lời mới của Dân Huyền) sau đây sẽ do Ngọc Hương hát...Câu hò điệu lý từ đất Chín Rồng (NH)Xin bấm vào đây để nghe