Vũ trụ, lắm thứ.

Có thứ vũ trụ thật, ở ngoài ta (có thật hay không?!).

Có thứ vũ trụ khái niệm ở trong trí óc ta.

Có thứ vũ trụ thơ, vũ trụ tranh, vũ trụ tượng, vũ trụ nhạc v.v. ở trong tâm hồn ta.

Vũ trụ khái niệm thì đầy định luật. Nhưng nghe nói đến định luật trong vũ trụ thơ, không khỏi ngại ngần...

(Thu Tứ)Đặng Tiến, “Vũ trụ thơ”Thơ phải có khả năng tạo ra một vũ trụ mới, với những kích thước, những quan hệ, những định luật riêng, bằng cách khai thác đặc tính của ngôn ngữ (...)


(Ðặng Tiến, “Mấy lối giảng thơ”,
Thơ - thi pháp và chân dung, nxb. Phụ Nữ, VN, 2009, tr. 91 (bài viết năm 1973, đọc lại năm 2008))_______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.