Văn Cao, “Mùa xuân đầu tiên” (TH)Xin bấm vào đây để nghe.