Bạch Đằng Giang sau đây sẽ được hợp ca...Lưu Hữu Phước, “Bạch Đằng Giang” (hợp ca)Xin bấm vào đây để nghe