“Sự sống” đây không phải là trời đất, núi sông, cây cỏ, chim muông, hay cô gái nào cả. Mà là ấn tượng của ta khi tiếp xúc với... Chỉ cái sống mới thực diễn được cái sống. Vậy thơ sao cho lời lời tươi rói đó thì thơ!

(Thu Tứ)Xuân Diệu, “Phải biểu hiện lại sự sống”Người nghệ sĩ (...) cần tu dưỡng cái khả năng biểu hiện lại sự sống


(Phát biểu năm 1960, in lại trong
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985, tr. 200. Nhan đề phần trích tạm đặt.)