Việt Nam – Những sự kiện lịch sử từ khởi thủy đến 1858 của Viện Sử học, xuất bản năm 2006, vẫn chép “Thi Sách”.

Những người biên soạn sách chưa kịp biết đến khám phá của Nguyễn Duy Hinh, hay có biết mà không cho là đúng?

Dĩ nhiên “sự kiện” này chỉ có giá trị nhắc ta cần đặc biệt chú ý khi đọc sách Tàu xưa, chứ chồng Bà Trưng tên gì thì chẳng quan trọng gì.

(Thu Tứ)Nguyễn Duy Hinh, “Thi, không phải Thi Sách”Giao Châu ngoại vực ký (...) “... Hậu Chu Diên Lạc tướng danh Thi sách Mê Linh Lạc tướng nữ danh Trưng Trắc vi thê. Trắc vi nhân hữu đảm dũng tương Thi khởi tặc, công phá châu quận...” (...)

Nghĩa là:

Giao Châu ngoại vực ký (...) “... Về sau con của Lạc tướng Chu Diên là Thi bắt con gái Lạc tướng Mê Linh tên Trưng Trắc làm vợ. Trắc là người can đảm dũng mãnh, cùng Thi nổi dậy, công phá châu quận...”.


(Nguyễn Duy Hinh,
Văn minh Lạc Việt, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, VN, 2004, tr. 175. Nhan đề phần trích tạm đặt.)