Thường chỉ khi đang theo đuổi nhau, hoặc xa nhau, hoặc hiểu lầm nhau, hoặc gặp hoàn cảnh éo le, hoặc cần nhắc nhở nhau tình nghĩa, thì mới “ca”. Đây đang nằm với nhau đêm khuya, mà lại cất tiếng! “Trầu” đã hỏi thì “cau” xin thưa: trên cả tuyệt vời! (Thu Tứ)Ca dao, “Đêm khuya, thiếp hỏi”
Đêm khuya, thiếp mới hỏi chàng:
Cau xanh ăn với trầu vàng, xứng chăng?
- Trầu vàng nhai lẫn cau xanh,
Duyên em sánh với tình anh, tuyệt vời!