Bình gốm đời Trần (ảnh trong sách Vietnamese Ceramics: A Separate Tradition của
J. Stevenson & J. Guy)