Hát xẩm - “Có nhớ quê chăng” (VT)Xin bấm vào đây để nghe.