Phan Khôi, “Theo thứ tự của thời gian”Cái ví dụ sắp cử ra đây đã có người cử ra rồi (...)

Trên đường về của người thợ săn, có kẻ gặp và hỏi: Anh đi đâu về? Theo tiếng Pháp thì đáp lại rằng: “Je reviens de la chasse”, dịch thuật đúng là “Tôi trở về từ sự đi săn”; nhưng theo tiếng ta, không nói như thế đâu, mà nói: “Tôi đi săn về”.

(...) Tiếng ta lấy thứ tự của thời gian làm trọng. Việc đi săn ở trước việc trở về, đi săn xong rồi mới trở về, cho nên nói “Tôi đi săn về”.


(Phan Khôi,
Việt ngữ nghiên cứu, viết xong năm 1954, nxb. Ðà Nẵng, 2004, tr. 128-129. Nhan đề phần trích tạm đặt.)