Sử nước đầy vinh quang là nhờ dân tộc đã tự hào và đoàn kết.

Hiện nay, do điều kiện vật chất chưa bằng người, dân tộc đang tạm mất lòng tự hào. Các thế lực thù địch lại đang ráo riết gây mất đoàn kết.

Phải cải thiện điều kiện vật chất nhanh hơn nữa. Và phải chống lại các thế lực kia bằng mọi cách.

(Thu Tứ)Đoàn Văn Cừ, “Giờ quốc sử”Những buổi sáng, vừng hồng le lói chiếu
Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê
Chúng tôi ngồi yên lặng, lắng tai nghe
Tiếng thầy giảng suốt trong giờ quốc sử
Thầy tôi bảo: “Các em nên nhớ rõ
Nước chúng ta là một nước vinh quang
Bao anh hùng thuở trước của giang san
Đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc
Các em phải đêm ngày chăm chỉ học
Để sau này nối được chí tiền nhân
Ta chắc rằng, sau một cuộc xoay vần
Dân tộc Việt sẽ là dân hùng liệt
Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt
Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam
Bên những trang lịch sử bốn ngàn năm
Đầy chiến thắng, đầy vinh quang, máu thắm...”