Thu Tứ, “Dạ vũ ký bắc của Lý Thương Ẩn”
Người ở phương bắc chắc là một bạn tâm giao. Chuyện mưa đêm trên núi có bao giờ kể? Thơ hẹn kể mấy câu còn lất phất bay...

Nguyên văn

Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ
Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì
Hà đương cộng tiễn tây song chúc
Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì.


Dịch nghĩa

Bạn hỏi ngày về, chưa có ngày về
Mưa đêm núi Ba làm tràn ao thu
Bao giờ cùng cắt tim nến nơi cửa sổ phía tây
Sẽ kể chuyện thời mưa đêm núi Ba.

Dịch thơ

Bản 1:

Về ư, chửa có ngày về
Mưa đêm xứ núi tràn trề ao thu
Bao giờ chong nến cùng nhau
Chuyện mưa kể suốt canh thâu mới vừa...


Bản 2:

Ngày về ư? Bác ơi, chửa có!
Mưa sụt sùi, ao nhỏ tràn kia
Bao giờ cắt ngọn bấc khuya
Bên nhau, em kể bác nghe đêm này.


Bản 3:

Ngày về, hỡi ơi, mờ mịt!
Mưa đêm ao nhỏ sắp tràn
Bao giờ thức cùng nhau sẽ
Mưa đêm chuyện kể miên man...


Bản dịch thơ khác

Ngày về khó hẹn cho nhau
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy
Bao giờ chung bóng song tây
Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm!
(Tương Như)

Ngày về chưa biết bao giờ
Ba sơn mưa tối ao thu dâng đầy
Bao giờ khêu nến song tây
Cùng nhau kể chuyện mưa bay đêm nào.
(Trần Trọng San)

Ngày về, chưa hẹn được đâu
Ba-Sơn mưa lớn đêm thâu ao tràn
Khi nào cùng tỉa nến tàn
Cùng nhau, sẽ kể mưa tràn Ba-Sơn...
(Anh Nguyên)(Toàn bộ bản dịch của TT đã in vào sách
Dịch thơ Đường xuất bản năm 2017)________
Tên bài nghĩa là “Đêm mưa thư về bắc”.