Phùng CungNgười có hôm cũng như ớt
Chưa bảnh mắt
Nỗi vui gì đó
Nung đỏ cả lòng
Bước bênh bồng
Trong sân thi sĩ gieo vần
Thơ hơi nghiêng.

(Thu Tứ)Buổi sáng vuiChưa bảnh mắt
Chích chòe ríu rít
Ong thợ tất tưởi
Khoát đường trên hoa lú bú
Trái ớt đầu cành nung lửa
Kẽ sân cái kiến gieo vừng
Trời, đất hơi nghiêng.