Phạm Duy, “Nha Trang ngày về” (KL)Xin bấm vào đây để nghe.