Như từng bàn, đi và đọc tạo vốn nội dung, riêng đọc còn tạo thêm vốn hình thức. Có đủ vốn rồi thì phải lo làm ăn sao cho xứng với vốn. Viết thế nào cho khỏi uổng công đi đọc đó thì viết!

(Thu Tứ)Nguyễn Tuân, “Đi, đọc, và viết”Người làm nghiệp văn thấy hình như đời mình, nghề mình chỉ thâu tóm lại có ba việc cơ bản: đi, đọc, viết. Ba việc ấy liên quan chặt chẽ với nhau. Hạnh phúc vậy thay là những người làm nghiệp văn mà lại đều đều làm được song song cả ba việc đi, đọc, và viết.


(Trích Nguyễn Tuân, “Đi, đọc, và viết”, đăng
Tác Phẩm Mới 20, tháng 7, 8-1972, in lại trong Các nhà văn nói về văn, tập I, nxb. Tác Phẩm Mới, VN, 1985, tr. 159.)