Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), văn hiến là “truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp”. Theo Trần Ngọc Thêm trong Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, “văn hiến là văn hóa thiên về (...) các giá trị tinh thần”. Kết hợp, thấy văn hiến đại khái là văn hóa tinh thần tốt đẹp và lâu đời.

Nền văn hiến Việt Nam khoảng bao nhiêu tuổi?

Nếu tính từ lúc Kinh Dương Vương làm vua nước Xích Quỷ (tục truyền vào năm -2879), đến năm 2000 dân tộc Việt Nam đã có 4879 năm văn hiến! (Người nào đó nói “4000 năm”, người ấy sống trong thế kỷ 12?)

Bình Nguyên Lộc tính lại như dưới đây, thấy đến năm 1970 văn hiến Việt Nam được 2587 tuổi, tức đến năm 2020 thì được 2637 tuổi.

(Thu Tứ)Bình Nguyên Lộc, “Mấy nghìn năm văn hiến?”
Biết năm Thục Phán diệt Hùng Vương 18 là năm -257, ta ước lượng được vua Hùng Vương 1 (bắt đầu) trị vì vào năm - 617 (...) (1)

Như vậy thì cái "Bốn ngàn năm văn hiến" của ta, phải được sửa đổi lại là 2587 năm văn hiến, nếu kể đến năm 1970, vì tiến tới chế độ vua chúa rồi, thì mới gọi là văn hiến được.


(Bình Nguyên Lộc,
Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Sài Gòn, 1971, tr. 888. Nhan đề phần trích tạm đặt.)

____________________
(1) Bình Nguyên Lộc giả sử mỗi đời vua dài trung bình 20 năm. In dấu trừ trước số năm thay cho "trước Công nguyên", "trước Ki-tô", "trước Tây lịch kỷ nguyên" v.v. là do GN.