Trịnh Công Sơn, “Nối vòng tay lớn”Xin bấm vào đây để nghe.