Thái Bá Vân nói khi ngắm tranh, ông chỉ thấy họa sĩ. Thì khi đọc truyện, bất kể lãng mạn hay hiện thực hay gì gì, thực ra ta cũng chỉ thấy văn sĩ mà thôi!

(Thu Tứ)Phan Cự Đệ, “Nhân vật là tác giả”Những nhân vật trong chủ nghĩa lãng mạn thường không phải ai khác mà chính là cái thế giới tâm hồn của nghệ sĩ (...)

Trong những tác phẩm hiện thực chủ nghĩa, các nhân vật - đặc biệt là những nhân vật tích cực - đều ít nhiều có mang dấu ấn của lý tưởng xã hội thẩm mỹ của nhà văn. Nguyễn Du đã gửi gắm ít nhiều tâm trạng của mình vào giấc mộng anh hùng Từ Hải. Những nhân vật trong Sống mòn, Ðời thừa, Giăng sáng, Ðôi mắt phản ánh những suy nghĩ dằn vặt, khát vọng vươn lên cách mạng của con người tiểu tư sản trí thức nghèo Nam Cao


(Phan Cự Ðệ,
Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, bộ 2 tập, nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, VN, 1974, tập I, tr. 277-278)

_______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.