THU TỨ TOÀN TẬP - Dịch thơ Đường

Xin bấm vào tên bài để xem:

Lạc Tân Vương – “Dịch thủy tống biệt”
Vương Bột – “Đằng Vương các”
Vi Thừa Khánh – “Nam hành biệt đệ”
Hạ Tri Chương – “Hồi hương ngẫu thư”
Trương Nhược Hư – “Xuân giang hoa nguyệt dạ”
Trần Tử Ngang – “Đăng U Châu đài ca”
Trương Húc – “Đào hoa khê”
Vương Hàn – “Lương Châu từ”
Mạnh Hạo Nhiên – “Hạ nhật nam đình hoài Tân đại”
Mạnh Hạo Nhiên – “Lưu biệt Vương Duy”
Mạnh Hạo Nhiên – “Quá cố nhân trang”
Mạnh Hạo Nhiên – “Xuân hiểu”
Vương Chi Hoán – “Lương Châu từ”
Vương Xương Linh – “Tái hạ khúc”
Vương Xương Linh – “Vọng Trường Dụng”
Vương Duy – “Điểu minh giản”
Vương Duy – “Mạnh Thành ao”
Vương Duy – “Tạp thi”
Vương Duy – “Tống biệt (1)”
Vương Duy – “Tống biệt (2)”
Vương Duy – “Tống Nguyên nhị sứ An Tây”
Vương Duy – “Trúc lý quán”
Lý Bạch – “Độc tọa Kính Đình sơn”
Lý Bạch – “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên…”
Lý Bạch – “Lục thủy khúc”
Lý Bạch – “Mạch thượng tặng mỹ nhân”
Lý Bạch – “Ô dạ đề”
Lý Bạch – “Tĩnh dạ tư”
Lý Bạch – “Tô đài lãm cổ”
Lý Bạch – “Tống khách qui Ngô”
Lý Bạch – “Tương tiến tửu”
Lý Bạch – “Ức Đông Sơn”
Lý Bạch – “Việt trung lãm cổ”
Lý Bạch – “Xuân nhật túy khởi ngôn chí”
Thôi Hiệu – “Hoàng Hạc lâu”
Lưu Trường Khanh – “Phùng tuyết túc Phù Dung sơn”
Đỗ Phủ – “Dữ Chu sơn nhân”
Đỗ Phủ – “Đảo y”
Đỗ Phủ – “Đăng cao”
Đỗ Phủ – “Khách chí”
Đỗ Phủ – “Khương thôn”
Đỗ Phủ – “Kiến huỳnh hỏa”
Đỗ Phủ – “Phục sầu”
Đỗ Phủ – “Thạch Hào lại”
Đỗ Phủ – “Thu hứng”
Đỗ Phủ – “Tuyệt cú”
Đỗ Phủ – “Vũ hầu miếu”
Sầm Tham – “Sơn phòng xuân sự”
Vi Ứng Vật – “Thính giang địch tống Lục thị ngự”
Trương Kế – “Phong Kiều dạ bạc”
Vương Kiến – “Thập ngũ dạ vọng nguyệt”
Vương Kiến – “Vọng phu thạch”
Lưu Vũ Tích – “Ẩm tửu khán mẫu đơn”
Bạch Cư Dị – “Chu trung vũ dạ”
Bạch Cư Dị – “Dạ vũ”
Bạch Cư Dị – “Hậu cung từ”
Bạch Cư Dị – “Họa Đỗ lục sự đề hồng diệp”
Bạch Cư Dị – “Hữu nhân dạ phỏng”
Bạch Cư Dị – “Lâm giang tống Hạ Chiêm”
Bạch Cư Dị – “Thảo”
Bạch Cư Dị – “Thính biên hồng”
Bạch Cư Dị – “Thu giang tống khách”
Bạch Cư Dị – “Thu trùng”
Bạch Cư Dị – “Trì bạn”
Bạch Cư Dị – “Trì thượng”
Bạch Cư Dị – “Tự Hà Nam kinh loạn…”
Bạch Cư Dị – “Tỳ bà hành”
Bạch Cư Dị – “Văn dạ châm”
Bạch Cư Dị – “Vấn Lưu thập cửu”
Liễu Tông Nguyên – “Giang tuyết”
Liễu Tông Nguyên – “Khán sơn ký thân cố”
Liễu Tông Nguyên – “Khê cư”
Liễu Tông Nguyên – “Ngư ông”
Nguyên Chẩn – “Cố hành cung”
Thôi Hộ – “Đề tích sở kiến xứ”
Đỗ Mục – “Bạc Tần Hoài”
Đỗ Mục – “Khiển hoài”
Đỗ Mục – “Lữ túc”
Đỗ Mục – “Sơn hành”
Đỗ Mục – “Thanh Minh”
Đỗ Mục – “Xích Bích hoài cổ”
Triệu Hỗ – “Giang lâu thư hoài”
Lý Thương Ẩn – “Dạ vũ ký bắc”
Lý Thương Ẩn – “Đăng Lạc Du nguyên”
Lý Thương Ẩn – “Tảo khởi”
Lý Thương Ẩn – “Vô đề”
Ôn Đình Quân – “Tặng thiếu niên”
Lý Tần – “Độ Hán giang”
Vi Trang – “Kim Lăng đồ”
Vi Trang – “Đông Dương tửu gia tặng biệt”
Tào Đường – “Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử”
Tào Đường – “Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động”
Tào Đường – “Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến...”
Trịnh Cốc – “Hoài thượng biệt cố nhân”
Khuyết danh – “Tạp thi”Xin bấm vào tên cụm để xem:

“Tình quê trong thơ Đường”
“Tình nhà trong thơ Đường”
“Tình bạn trong thơ Đường” (I)
“Tình bạn trong thơ Đường” (II)
“Tình bạn trong thơ Đường” (III)
____________
Tác giả xếp theo thứ tự năm sinh, thơ xếp theo thứ tự abc.