THU TỨ TOÀN TẬP - Dịch thơ Đường

Năm 2007 chúng tôi dịch 105 bài thơ Đường, đến đầu năm 2012 bắt đầu đăng trên trang gocnhin.net và một số trang khác cùng vài tạp chí ấn phẩm. Khi đưa đăng chúng tôi viết thêm một lời dẫn, đồng thời kèm theo một số bản dịch phổ thông để bạn đọc tiện thưởng thức lại. Toàn bộ bản dịch đã in thành sách năm 2017.


Xin bấm vào tên bài để xem:

Lạc Tân Vương – “Dịch thủy tống biệt”
Vương Bột – “Đằng Vương các”
Vi Thừa Khánh – “Nam hành biệt đệ”
Hạ Tri Chương – “Hồi hương ngẫu thư”
Trương Nhược Hư – “Xuân giang hoa nguyệt dạ”
Trần Tử Ngang – “Đăng U Châu đài ca”
Trương Húc – “Đào hoa khê”
Vương Hàn – “Lương Châu từ”
Mạnh Hạo Nhiên – “Hạ nhật Nam Đình hoài Tân Đại”
Mạnh Hạo Nhiên – “Lưu biệt Vương Duy”
Mạnh Hạo Nhiên – “Quá cố nhân trang”
Mạnh Hạo Nhiên – “Xuân hiểu”
Vương Chi Hoán – “Lương Châu từ”
Vương Xương Linh – “Tái hạ khúc”
Vương Xương Linh – “Vọng Trường Dụng”
Vương Duy – “Điểu minh giản”
Vương Duy – “Mạnh Thành ao”
Vương Duy – “Tạp thi”
Vương Duy – “Tống biệt (1)”
Vương Duy – “Tống biệt (2)”
Vương Duy – “Tống Nguyên nhị sứ An Tây”
Vương Duy – “Trúc lý quán”
Lý Bạch – “Độc tọa Kính Đình sơn”
Lý Bạch – “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên…”
Lý Bạch – “Lục thủy khúc”
Lý Bạch – “Mạch thượng tặng mỹ nhân”
Lý Bạch – “Ô dạ đề”
Lý Bạch – “Tĩnh dạ tư”
Lý Bạch – “Tô đài lãm cổ”
Lý Bạch – “Tống khách qui Ngô”
Lý Bạch – “Tương tiến tửu”
Lý Bạch – “Ức Đông Sơn”
Lý Bạch – “Việt trung lãm cổ”
Lý Bạch – “Xuân nhật túy khởi ngôn chí”
Thôi Hiệu – “Hoàng Hạc lâu”
Lưu Trường Khanh – “Phùng tuyết túc Phù Dung sơn”
Đỗ Phủ – “Đảo y”
Đỗ Phủ – “Đăng cao”
Đỗ Phủ – “Khách chí”
Đỗ Phủ – “Khương thôn”
Đỗ Phủ – “Kiến huỳnh hỏa”
Đỗ Phủ – “Phục sầu”
Đỗ Phủ – “Thạch Hào lại”
Đỗ Phủ – “Thu hứng”
Đỗ Phủ – “Tuyệt cú”
Đỗ Phủ – “Vũ hầu miếu”
Sầm Tham – “Sơn phòng xuân sự”
Vi Ứng Vật – “Thính giang địch tống Lục thị ngự”
Trương Kế – “Phong Kiều dạ bạc”
Vương Kiến – “Thập ngũ dạ vọng nguyệt”
Vương Kiến – “Vọng phu thạch”
Lưu Vũ Tích – “Ẩm tửu khán mẫu đơn”
Bạch Cư Dị – “Chu trung vũ dạ”
Bạch Cư Dị – “Dạ vũ”
Bạch Cư Dị – “Hậu cung từ”
Bạch Cư Dị – “Họa Đỗ lục sự đề hồng diệp”
Bạch Cư Dị – “Hữu nhân dạ phỏng”
Bạch Cư Dị – “Lâm giang tống Hạ Chiêm”
Bạch Cư Dị – “Thảo”
Bạch Cư Dị – “Thính biên hồng”
Bạch Cư Dị – “Thu giang tống khách”
Bạch Cư Dị – “Thu trùng”
Bạch Cư Dị – “Trì bạn”
Bạch Cư Dị – “Trì thượng”
Bạch Cư Dị – “Tỳ bà hành”
Bạch Cư Dị – “Vấn Lưu thập cửu”
Liễu Tông Nguyên – “Giang tuyết”
Liễu Tông Nguyên – “Khán sơn ký thân cố”
Liễu Tông Nguyên – “Ngư ông”
Nguyên Chẩn – “Cố hành cung”
Thôi Hộ – “Đề tích sở kiến xứ”
Đỗ Mục – “Bạc Tần Hoài”
Đỗ Mục – “Thanh Minh”
Đỗ Mục – “Xích Bích hoài cổ”
Lý Thương Ẩn – “Dạ vũ ký bắc”
Lý Thương Ẩn – “Tảo khởi”
Lý Thương Ẩn – “Vô đề”
Ôn Đình Quân – “Tặng thiếu niên”
Lý Tần – “Độ Hán giang”
Vi Trang – “Kim Lăng đồ”
Vi Trang – “Đông Dương tửu gia tặng biệt”
Tào Đường – “Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử”
Tào Đường – “Tiên tử tống Lưu Nguyễn xuất động”
Tào Đường – “Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến...”
Trịnh Cốc – “Hoài thượng biệt cố nhân”
Khuyết danh – “Tạp thi”

____________
Tác giả xếp theo thứ tự năm sinh, thơ xếp theo thứ tự abc.