THU TỨ TOÀN TẬP - Thơ xuất phát từ đời sống

Chia đi chia lại, thấy vẫn chưa ổn: có bài không thuộc hẳn vào đâu, có bài thuộc vào hơn một chỗ. Số thơ trong từng mục chỉ là ngẫu nhiên, có những nơi những chuyện những cái từng cảm nghĩ nhiều, mà làm ít hoặc không làm bài nào!


Đất nước – Tưởng niệm (10 bài)
Quê hương – Ấn tượng 1 (7 bài)
Quê hương – Ấn tượng 2 (9 bài)
Quê hương – Ấn tượng 3 (10 bài)
Quê hương – Ấn tượng 4 (8 bài)
Quê hương – Ấn tượng 7 (7 bài)
Quê hương – Ấn tượng 8 (2 bài)
Quê hương – Ấn tượng 9 (8 bài)
Xã hội – Dâu bể (11 bài)
Xã hội – Những mảnh đời (3 bài)
Đời sống – Cảm nhận (8 bài)
Đời sống – Trải nghiệm (6 bài)
Đời sống – Kỷ niệm (8 bài)
Thực tại – Nhận thức (12 bài)
Nghệ thuật – Nhận thức, trải nghiệm sáng tạo (9 bài)
Nội dung khác (9 bài)