Hội Nghị Diên Hồng sau đây sẽ được hợp ca...Lưu Hữu Phước, “Hội nghị Diên Hồng” (hợp ca)Xin bấm vào đây để nghe