Phạm DuyNương Chiều sau đây sẽ do Nguyễn Sinh hát...Nương chiều (NS)Xin bấm vào đây để nghe