Tại sao có những người Việt Nam “phạm sai lầm nghiêm trọng” khi nghĩ về xã hội Việt Nam?

Bởi vì hoàn cảnh thất thế của dân tộc khiến họ tự ti mặc cảm nghiêm trọng, đinh ninh cái gì ta cũng dở! Bất kể là cái gì, bao nhiêu trường hợp hay họ nhất định không chịu thấy nhưng rất sẵn sàng thấy ngay lập tức số thực ra rất ít trường hợp dở! Họ đánh giá căn cứ vào ngoại lệ!

Cái khổ là họ lại rất đông đảo!

(Thu Tứ)Nguyễn Văn Huyên, “Địa vị người vợ Việt Nam”Vợ là người chỉ huy việc nhà (...) Hầu như bao giờ vợ cũng giữ tiền bạc, quản lý của cải, giải quyết các khoản chi tiêu, thu lợi tức (...) sẽ là phạm sai lầm nghiêm trọng nếu tin rằng người vợ bị biến thành nô lệ, khi so sánh địa vị của người vợ với thân phận của một người đầy tớ gái (...) Người vợ Việt Nam được chồng trân trọng, được con cái kính nể, chiếm một chỗ đứng cao trong gia đình (...) nhiều khi có vai trò gây dựng cơ nghiệp cho gia đình (...)


(Nguyễn Văn Huyên,
Văn minh Việt Nam, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 2005, tr. 83, nguyên tác tiếng Pháp in năm 1944, bản dịch Ðỗ Trọng Quang)