Sáng tạo nghệ thuật là làm ra một cái gì đó đẹp. Đẹp là đích.

Không “chú ý đến cái đẹp trước”, là phụ lòng người sáng tạo.

(Thu Tứ)Hoài Thanh, “Thưởng thức nghệ phẩm”Trong khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, lẽ cố nhiên phải để nghệ thuật lên trên, lẽ cố nhiên phải chú ý đến cái đẹp trước khi chú ý đến những tính cách phụ


(Dẫn theo Hồ Sĩ Vịnh trong
Góc nhìn văn hiến Việt Nam, nxb. Thông Tấn, VN, 2006, tr. 33. Nhan đề tạm đặt.)