Họa sĩ vẽ như thiện nhân làm việc thiện, như thiền giả thiền...

Tranh vẽ xong mà đẹp thì cũng “hồn nhiên” tốt lành và chứa chân lý...

Phải làm sao để thấy được như vậy?

Hãy thử ngắm tranh cách “tận tụy” và “hồn nhiên”.

(Thu Tứ)Thái Bá Vân, “Tìm Đẹp, gặp cả Thật, Tốt!”Giá trị đạo đức và tư tưởng của nghệ thuật chính là ở chỗ nó tận tụy đi tìm cái đẹp, và khi đã đến đẹp, thì thiện, chân đã nằm đầy đủ và hồn nhiên trong đó.


(Trích Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr. 6. Nhan đề phần trích tạm đặt.)