Dân ca Nam bộ, “Lý ngựa ô” (HL, TV)Xin bấm vào đây để nghe.