Nhà nước không nên can thiệp vào việc thể hiện nội dung. Đừng dạy nhà văn nhà thơ phải viết thế này thế này mới hay! Nhưng nhà nước phải làm cái việc hạn chế nội dung. Nghĩa là cấm, chẳng hạn, phạm thuần phong mỹ tục, vẻ vang bạo động, ca ngợi kẻ phản quốc. Văn học không được đứng trên lợi ích chung. (Thu Tứ)Hoài Thanh, “Can thiệp là có hại”
Bao giờ cũng vậy, hễ chính quyền can thiệp vào văn học là chỉ có hại cho văn học.


(
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, 1982. Nhan đề phần trích tạm đặt.)