Đình Tây Đằng, Hà Tây - Việt Nam điêu khắc dân gian thế kỷ XVI-XVII-XVIII, Trần Văn Cẩn chọn, Nguyễn Đỗ Cung giới thiệu, Lê Vượng chụp ảnh, nxb. Ngoại Văn, Việt Nam, 1975.
Đây là chi tiết trong một bức chạm cảnh chèo thuyền chuốc rượu.