Đêm Thu sau đây sẽ do Thái Thanh hát...Đặng Thế Phong, “Đêm thu” (TT)Xin bấm vào đây để nghe