Dân ca Bắc, “Bèo dạt mây trôi” (MP)Xin bấm vào đây để nghe Mai Phương trình bày.