Sóng gợn gợn, gió hiu hiu,
Lệ tuôn chậm chậm, sông chiều buồn hung.
Em ơi! xích lại đây cùng,
Múi lưng điều ướt thôi dùng sẽ khô.

(Thu Tứ)Ca dao, “Chiếu xanh trải xuống...”
Chiếu xanh trải xuống mà ngồi,
Em ơi! xích lại cùng tôi kẻo buồn.
Chiều chiều bước xuống ghe buôn,
Sóng bao nhiêu gợn, dạ em buồn bấy nhiêu.
Cánh buồm, gió thổi hiu hiu,
Nước mắt ra chầm chậm, múi lưng điều không khô.
Thảm với sầu, không biết chừng mô.