“Thật sự có mặt” là gì? Là cảm nhận trọn vẹn thực tại quanh mình. Mình có cảm thì mình mới có!

Nhân loại bận đi đâu mà không “dừng lại” để cảm để có? Đi cải thiện điều kiện vật chất. Cải thiện bao nhiêu thấy cũng còn… đường đi! Càng đi càng thấy cần đi nhanh hơn!

Càng ngày ta càng có nhiều máy móc tối tân hơn nữa, mà càng hiếm khi “có mặt”!

(Thu Tứ)Thích Nhất Hạnh, “Dừng lại để có mặt”Khi hành thiền, chúng ta dừng lại (…) để thật sự có mặt


(Trích từ bài “Đời sống là một tác phẩm nghệ thuật” trong sách
An lạc từng bước chân. Nhan đề phần trích tạm đặt.)