Đời sống thôn quê rất tùy thuộc vào tự nhiên. Mà tự nhiên thì chu kỳ, tức là có nhịp: hoặc xuân - hạ - thu - đông hoặc nắng - mưa... Nên đời sống thôn quê cũng có nhịp. Cái có nhịp phải “dịch” bằng cái có nhịp thì mới mong chuyển được trọn vẹn tinh thần. Quê phải thơ mới mong diễn trọn hồn quê. (Thu Tứ)Hoài Thanh, “Thơ mới diễn được quê”
Đời sống ở đồng quê có một nhịp nhàng riêng, thể văn tiểu thuyết không thể diễn ra được. Phải có thơ (...)


(Trích
Thi nhân Việt Nam. Nhan đề phần trích tạm đặt.)