Thời hiện đại ra sao?

Một mặt, nhân loại có điều kiện vật chất tốt hơn và sống lâu hơn.

Mặt khác, cả đạo đức lẫn nghệ thuật đều đã chết hoặc đang ngắc ngoải và ngày càng đông người mắc đủ thứ tâm bệnh quái đản. Ngoài ra, nhân loại bị đe dọa bởi chiến tranh nguyên tử và tai họa do xáo trộn sinh môi.

Hỡi Đông phương, hãy đứng ra cứu chữa thời hiện đại!

(Thu Tứ)Shintaro Ishihara, “Tây làm phách”
Người Tây phương, ít nhất trong tiềm thức, hết sức hãnh diện về việc đã tạo ra thời hiện đại (...) (họ) có vẻ tưởng rằng điều ấy chứng tỏ họ ưu việt.


(Trích Shintaro Ishihara,
The Japan That Can Say NO, nxb. Simon & Schuster, New York, Mỹ, 1989, tr, 26-27. Nhan đề phần trích tạm đặt.)