“Ngao du sơn thủy” là muốn tìm nơi “hữu tình”. Ngao du nghệ thuật là muốn tìm tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Nhưng tìm mới chỉ là một nửa công việc. Còn phải làm thơ nữa mới là thi sĩ. Còn phải phê bình nữa mới là nhà phê bình. (Thu Tứ)Hoài Thanh, “Bình cũng là tìm đẹp”
Phê bình và nghệ thuật cùng một mục đích, một tính cách: tìm cái đẹp. Tìm cái đẹp trong tự nhiên là nghệ thuật; tìm cái đẹp trong nghệ thuật là phê bình.


(Dẫn theo Nguyễn Văn Trung trong
Lược khảo văn học, q. 3. Nhan đề phần trích tạm đặt.)