Nối tâm hồn với tâm hồn, chỉ có thể bằng tâm hồn. Mà tâm hồn thì cảm chứ đâu có nghĩ mà “nghiên cứu”?

Chắc Hoài Thanh muốn nói “phê bình văn học”. Chính xác, là “bình theo kiểu của tôi”.(1)

“Bình theo kiểu của tôi” là “nối những tâm hồn với những tâm hồn”.

Và đó quả là “công việc rất đẹp đẽ”.

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Bình Khác, Phê Khác của Hoài Thanh.Hoài Thanh, “Công việc nối tâm hồn”Nghiên cứu văn học là làm cái công việc rất đẹp đẽ nối những tâm hồn với những tâm hồn.


(Trích
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, VN, 1982, tr. 242. Nhan đề phần trích tạm đặt.)