Nghĩa là, ai đó “ngắm” cái gì đó, “sinh tình”, đem tình làm một bài thơ, rồi mình “ngắm” thơ người ta, sinh tình, cũng đem tình làm một bài thơ...

(Thu Tứ)Bùi Giáng, “Làm một bài khác”Thơ là cái gì không thể bàn tới, không thể dịch, diễn gì được (...) muốn bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có thể làm một bài thơ khác.


(Bùi Giáng,
Ði vào cõi thơ, quyển I, nxb. Ca Dao, SG, 1969, nxb. An Tiêm, Paris, 1998)