Sống, với con giun chỉ là cảm giác.

Sống, với con người còn là cảm xúc và suy nghĩ.

Cảm nghĩ như gạo.

Phải nấu gạo cách nào đấy thì mới có... quốc lủi.

Phải "nấu" cảm nghĩ cách nào đấy thì mới có nghệ phẩm.

(Thu Tứ)Lưu Trọng Lư, “Nghệ phẩm là rượu”Sự sống phải được chắt lọc, phải được trau chuốt, phải được nâng lên, phải được "tập trung" cao độ, nó mới biến thành nghệ thuật, cũng như dâu xanh phải biến thành kén vàng, gạo trắng phải bốc thành men rượu.


(Trong
Các nhà văn nói về văn, nxb. Tác Phẩm Mới, 1985, tr. 57)

____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.