Bể còn thành ruộng được, nữa là sông. “Bể dâu” đã sinh vô số thơ hay. Mà “sông khoai” gặp ông Tú này, cũng sinh được thơ hay.

(Thu Tứ)Tú Xương, “Sông lấp”
Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai.
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò.