Phạm Duy, “Cây đàn bỏ quên” (LH)Xin bấm vào đây để nghe.