Trịnh Công Sơn, “Nghe tiếng muôn trùng” (NL)Xin bấm vào đây để nghe.